Willbrandt Gummitechnik - Oferta

Kompensatory:
Elastomerowe, Mieszkowe ze stali szlachetnej

 

Kompensatory elastomerowe firmy Willbrandt Gummitechnik

Przedstawiamy Pañstwu kompletny asortyment kompensatorów gumowych i mieszkowych:

  • Wielko¶æ DN 20 do DN 3200, ci¶nienie do 40 bar.
  • Media: woda pitna, gor±ca, morska, ¶cieki, benzyna, ropa, oleje, kwasy, zasady, produkty spo¿ywcze, napoje itd.
  • Przy³±cza ko³nierzowe, z gwintem lub do spawania.
  • Materia³y: elastomery, teflon, stal, stal szlachetna, tkaniny powlekane silikonem (dla spalin).

Stosuj±c produkty firmy WILLBRANDT mo¿ecie polegaæ na ponad trzydziestoletnim do¶wiadczeniu producenta oraz na fakcie, i¿ kompensatory te u¿ywane s± na ca³ym ¶wiecie we wszystkich ga³êziach przemys³u.

Dodatkowym atutem jest produkcja kompensatorów w systemie jako¶ci ISO 9001 i poddawanie ich jednocze¶nie sta³emu procesowi udoskonalania wraz z pojawianiem siê nowych technologii i materia³ów. W ten sposób zapewnione jest spe³nianie nawet najtrudniejszych wymagañ technicznych przy utrzymaniu wysokiej jako¶ci.

 

 

Przyk³ady zastosowañ poszczególnych modeli

Katalog

Zakres DN

D³ugo¶æ mm

Zakres zastosowañ

Model 39

50-1000

Ró¿nie

Konstrukcje okrêtowe, instalacje przemys³owe

Model 40

200-2400

200-350

Elektrownie, instalacje przemys³owe, zastosowania w instalacji wody ch³odz±cej

Model 42

50-3000

145-350

Konstrukcje okrêtowe, przemys³ papierniczy, systemy hydrauliczne

Model 46

20-50

130

Budownictwo, przemys³ maszynowy

Model 47

wg ¿yczeñ

150

Przemys³ papierniczy, transport materia³ów, budowa uk³adów wentylacji

Model 49

32-500

100/110

Budownictwo, konstrukcje okrêtowe, instalacje przemys³owe

Model 50

25-800

130/200

Instalacje przemys³owe , budownictwo

Model 51

50-600

130/250

Instalacje chemiczne

Model 53

20-300

130

Instalacje przemys³owe , budownictwo

Model 55

32-600

125-250

Konstrukcje okrêtowe, budownictwo, wodoci±gi i oczyszczalnie

Model 56

40-300

200-350

Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

Model 57

40-300

250/300

Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

Model 58

40-500

250

Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

Model 59

100-500

250/300

Konstrukcje okrêtowe, przem. papierniczy, transport materia³ów, zawiesiny

Model 60

20-200

70

Budownictwo, instalacje przemys³owe

Model 61

50-600

250

Instalacje przemys³owe, uk³ady napêdowe, ¶cieki

Model 62

70-900

ró¿ne

Systemy drenuj±ce, mosty, du¿e budynki

Model 63

wg ¿yczeñ

ró¿ne

Przepusty ¶cienne, przemys³owe instalacje, instalacje specjalne

Model 80

20-1200

50-170

Instalacje chemiczne

Parametry wytrzyma³o¶ciowe ci¶nienia, temperatury i odkszta³ceñ prosimy odczytywaæ z opisów poszczególnych modeli.

W celu uzyskania informacji o odporno¶ci chemicznej nale¿y korzystaæ z odpowiednich tabel.

Zakres stosowania elastomerów

 

Skrót [kolor kodowy]

Nazwa

W³a¶ciwo¶ci

EPDM
[czerwony]

etylenopropylen

Dobra odporno¶æ temperaturowa, zastosowanie do ¶cieków alkalicznych, sprê¿onego powietrza (wolnego od oleju) oraz chemikaliów, odporne na wp³ywy atmosferyczne, gazoszczelny za wyj±tkiem wêglowodoru.
Zakres temperatur od -25° C do +130° C.
Nie stosowaæ do mediów z olejami i t³uszczami.

Perbunan® NBR
[¿ó³ty]

guma
akrylo-nitrylo-butadienowa

Stosowany do olejów, paliw, gazów, rozpuszczalników i t³uszczy.Wysoka odporno¶æ na abrazjê.
Zakres temperatur od -20o C do +90oC (+120oC).
Nie stosowac dla wody gor±cej i pary.

Perbunan® NBR
[bia³y]

guma
akrylo-nitrylo-butadienowa

Dopuszczony do kontaktu z ¿ywno¶ci± wg RAL, stosowany przy obróbce pulpy, t³uszczów, m±ki, soków, win itp.
Zakres temperatur od -20o C do +80o C.

Hypalon® CSM
[zielony]

chlorosulfonowany polietylen

Chemicznie odporny na kwasy i ³ugi.
Zakres temperatur od -20o C do +80o C.
Prosimy o sprawdzenie odporno¶ci chemicznej w okre¶lonych temperaturach.

Neopren® CR
[szary]

kauczuk chloroprenowy

Stosowany g³ównie do wody, odporny na wp³ywy ¶rodowiska, odporny na dzia³anie niektórych ³ugów.
Zakres temperatur od -20o C do +70o C.

Guma naturalna NR [bez]

kauczuk naturalny

Stosowany do wody, dopuszczony do kontaktu z ¿ywno¶ci±, odporny na dzia³anie niektórych ³ugów.
Zakres temperatur od -20o C do +80o C.

Butyl IIR
[czerwony/niebieski]

kauczuk butylowy

Dobra odporno¶æ temperaturowa, odporny na ¶cieki alkaliczne, sprê¿one powietrze (wolne od oleju), chemikalia i specjalne p³yny hydrauliczne, wp³ywy atmosferyczne.
Zakres temperatur od -25o C do +90o C.
Dopuszczony do kontaktu z wod± pitn±.

Viton® FPM[purpurowy]

fluoropolimer

Specjalnie stosowany dla wysokich temperatur. Dobra odporno¶æ na chemikalia, oleje, materia³y palne i rozpuszczalniki.
Zakres temperatur od -10o C do +180o C.
Nie stosowac przy ketonach i chlorze.

PTFE [brak]

politetrafluoroetylen (teflon)

Ogólnie odporny na wszystkie media.
Zakres temperatur od -50o C do + 230o C.
Nie stosowaæ do p³ynnych metali alkalicznych oraz amidów.

Podane wy¿ej temperatury odnosz± siê do zastosowañ elastycznych (ruchowych).

W aplikacjach sztywnych mog± byæ stosowane wy¿sze temperatury.

Dopuszczalne warunki pracy

 

Konstrukcja mieszka

Typ kompensatora

Warstw. wewn.

Materia³ wzmac.

Warstw. zewn.

39

40

42

46

47

49

50

55

56

57

58/59

60

61

63

bar/o C ------------- max. temp/max. ci¶n.------------ bar/ oC

EPDM

kord stalowy

EPDM

16/110

-/-

-/-

16/110

-/-

-/-

-/-

-/-

10/100

6/100

-/-

-/-

-/-

-/-

EPDM

Aramid

EPDM

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

25/110

16/110

16/110

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

EPDM

kord nylon.

EPDM

16/90

10/90

12/100

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

10/90

6/90

6/90

10/110
bez kordu

6/90

1/100

Perbunan NBR

kord stalowy

Neopren CR

16/80

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

16/80

16/80

10/80

6/80

6/80

-/-

-/-

-/-

Perbunan NBR

kord nylon.

Neopren CR

10/80

10/80

12/80

16/80

-/-

25/80

16/80

16/80

10/80

6/80

6/80

-/-

6/80

1/80

Hypalon CSM

kord nylon.

Hypalon CSM

10/80

10/80

8/80

-/-

-/-

25/80

16/80

16/80

10/80

6/80

6/80

-/-

6/80

1/80

Hypalon CSM

kord stalowy

Hypalon CSM

16/80

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1/90

Nitryl
NBR
bia³y

kord nylon.

Neopren CR

10/80

10/80

8/80

16/80

-/-

25/70

16/80

16/80

10/80

6/80

6/80

-/-

6/80

-/-

Neopren CR

kord nylon.

Neopren CR

-/-

10/70

-/-

-/-

-/-

-/-

16/70

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Kauczuk natural.

kord nylon.

Neopren CR

-/-

-/-

-/-

16/80

0,04/80

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Butyl IIR

kord nylon.

EPDM

-/-

-/-

50/80

16/90

-/-

25/90

16/90

16/90

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Viton FPM

aramid

Neopren CR

20/150

-/-

50/150

-/-

-/-

-/-

16/150

16/150

10/150

6/150

6/150

-/-

6/150

-/-

Viton FPM

aramid

Viton FPM

20/180

-/-

50/180

-/-

-/-

Viton FPM

kord stalowy

Viton FPM

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

1/180

Na ¿yczenie produkowane s± wykonania dla wy¿szych ci¶nieñ - dotyczy modeli 39 i 42.

Podane ci¶nienia s± ci¶nieniami maksymalnymi przy 20o C.

Wraz ze wzrostem temperatury dopuszczalne ci¶nienia pracy malej±.

Prosimy zapoznaæ siê z opisami poszczególnych modeli w katalogu.

Kompensatory mieszkowe ze stali szlachetnej firmy Willbrandt Gummitechnik

Zakres produkcji standardowej

Poni¿ej przybli¿amy kompensatory stalowe.

S± to modele typowe, które znajduj± najczêstsze zastosowania w praktyce.

Inne rodzaje przy³±czy jak i inne wykonania materia³owe s± dostêpne na ¿yczenie.

Typ

Kompensatory spalinowe (wydechowe)
PN 2,5; DN40 ÷ DN4600

Katalog

Typ

Kompensatory do naprê¿eñ osiowych, jednowarstwowe
PN 10/16

Katalog

200
201

z przy³±czami do spawania
z przy³±czami do spawania i rur± wewnêtrzn±

206
207

z przy³±czami do spawania
z przy³±czami do spawania i rur± wewnêtrzn±

202
203
z ko³nierzami lu¼nymi
z ko³nierzami lu¼nymi i rur± wewnêtrzn±

208
209

z ko³nierzami lu¼nymi
z ko³nierzami lu¼nymi i rur± wewnêtrzn±

204
205

z ko³nierzami sta³ymi
z ko³nierzami sta³ymi i rur± wewnêtrzn±

Kompensatory do naprê¿eñ osiowych, wielowarstwowe
PN10 ÷ PN25 ; od DN40

Kompensatory do naprê¿eñ poprzecznych
PN10 ÷ PN25 ; od DN40

210
211

z przy³±czami do spawania
z przy³±czami do spawania i rur± wewnêtrzn±

220
221

z przy³±czami do spawania
z przy³±czami do spawania i rur± wewnêtrzn±

212
213
z ko³nierzami lu¼nymi
z ko³nierzami lu¼nymi i rur± wewnêtrzn±

222
223

z ko³nierzami sta³ymi
z ko³nierzami sta³ymi i rur± wewnêtrzn±

214
215

z ko³nierzami sta³ymi
z ko³nierzami sta³ymi i rur± wewnêtrzn±

216
217

z ko³nierzami sta³ymi z szyjk±
z ko³nierzami sta³ymi z szyjk± i rur± wewnêtrzn±

Kompensatory do naprê¿eñ k±towych,
ruchome w jednej p³aszczy¼nie
PN10 ÷ PN25

Kompensatory do naprê¿eñ k±towych
z przegubem kardana
PN10 ÷ PN25

230
231

z przy³±czami do spawania
z przy³±czami do spawania i rur± wewnêtrzn±

234
235

z przy³±czami do spawania
z przy³±czami do spawania i rur± wewnêtrzn±

232
233

z ko³nierzami sta³ymi
z ko³nierzami sta³ymi i rur± wewnêtrzn±

236
237

z ko³nierzami sta³ymi
z ko³nierzami sta³ymi i rur± wewnêtrzn±

Kompensatory do naprê¿eñ poprzecznych,
podwójny przegub rurowy
PN10 ÷ PN25

Kompensatory do instacji ciep³owniczych

224
225
226
227

z przy³±czami do spawania
z przy³±czami do spawania i rur± wewnêtrzn±
z ko³nierzami lu¼nymi
z ko³nierzami lu¼nymi i rur± wewnêtrzn±

Projekt
na
zapytanie

228
229

typ "one-Step"
typ standardowy

Fachowy zespó³ in¿ynierski naszej firmy oferuje kompleksowe doradztwo techniczne oraz pomoc we w³a¶ciwym zaprojektowaniu
i wykonaniu instalacji technologicznych, wymagaj±cych stosowania kompensatorów.

Pe³ne katalogi kompensatorów do pobrania: