Warunki sprzeda¿y i dostaw firmy NPI: Warunki sprzeda¿y - pobierz

WARUNKI SPRZEDA¯Y I DOSTAW FIRMY NPI:

 • Postanowienia ogólne:
  • Przyjêcie przez kupuj¹cego naszego "Potwierdzenia zamówienia", jest akceptacj¹ "Warunków sprzeda¿y i dostawy firmy NPI".
  • Inne warunki przed³o¿one przez kupuj¹cego (nie zgadzaj¹ce siê z warunkami zawartymi w "Warunków sprzeda¿y i dostawy firmy NPI") nie bêd¹ dla nas zobowi¹zuj¹ce.
 • Potwierdzenie zamówienia:
  • Zamówienie jest traktowane jako zaakceptowane przez NPI dopiero, gdy przysz³emu kupuj¹cemu zostanie dostarczone przez NPI pisemne potwierdzenie zamówienia.
 • Warunki dostawy:
  • Warunki dostawy zostan¹ okreœlone przez NPI w pisemnym "Potwierdzeniu zamówienia".
 • Opakowanie towaru:
  • Opakowanie towaru jednorazowego u¿ytku wliczone jest w cenê i nie bêdzie zrefundowane w wypadku jego zwrotu. Opakowania wielokrotnego u¿ytku nie s¹ wliczane w cenê.
 • Szkody transportowe:
  • Szkody takie nale¿y zg³aszaÌ natychmiast po otrzymaniu towaru.
 • Zmiany cen:
  • NPI zastrzega sobie prawo do zmiany nawet ju¿ zaakceptowanych cen w przypadku zmian w kursie wymiany walut, cen materia³ów, ingerencji organów ustawodawczych lub podobnych warunków, na które nie ma ona wp³ywu.
 • Czas dostawy:
  • NPI nie bêdzie odpowiedzialna za zw³okê spowodowan¹ okolicznoœciami niezale¿nymi od NPI, w³¹czaj¹c w to, ale nie ograniczaj¹c siê do: przeszkód
   w transporcie, w tym oblodzenie lub innych trudnoœci transportowych, opóŸnionych, wadliwych lub niekompletnych dostaw materia³ów zamówionych
   u poddostawcy we w³aœciwym terminie, przed³u¿aj¹c¹ siê odpraw¹ celn¹, strajku, lokautu, konfliktu pracowniczego itp. lub w wyniku nadzwyczajnych œrodków podjêtych przez organy ustawodawcze, przerw w dostawie energii elektrycznej lub podobnych utrudnieù w produkcji, po¿aru lub wypadków
   we w³asnej fabryce lub u poddostawców.
 • Zmiany:
  • NPI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach przez ni¹ dystrybuowanych bez zawiadomienia, tak¿e w produktach ju¿ zamówionych, przy za³o¿eniu, ¿e nie uleg³y zmianie ¿adne uzgodnione szczegó³y techniczne.
 • Informacje techniczne:
  • Za b³êdy lub niew³aœciw¹ interpretacjê informacji oraz danych technicznych zawartych w katalogach, prospektach i innych dostarczonych materia³ach, firma NPI nie odpowiada.
  • Dobór urz¹dzeù i ich wykonanie materia³owe, zawarte w ofercie NPI, oparte s¹ na najlepszej wiedzy i doœwiadczeniach firmy NPI, jej poddostawców
   i producentów. Nie jest jednak przyrzeczeniem ich w³asnoœci. Zakup armatury jest zgod¹ klienta na zaoferowane wykonanie.
 • P³atnoœci:
  • P³atnoœÌ jest realizowana przez: przelew, gotówk¹ przy odbiorze, przedp³atê lub po dostawie na szczególnach warunkach.
  • W razie opóŸnienia p³atnoœci NPI jest uprawniona do wstrzymania lub anulowania pozosta³ych dostaw i/lub roszczeù o odszkodowanie.
  • Wstrzymywanie p³atnoœci, regulowanie d³ugów poprzez ich potr¹cenie od mo¿liwych roszczeù wzajemnych kwestionowanych przez NPI, redukcja ceny fakturowej - nie s¹ dopuszczalne.
  • Jeœli zostan¹ ustalone szczególne warunki p³atnoœci, obowi¹zuj¹cym jest:
   • W przypadku opóŸnienia p³atnoœci kupuj¹cy bêdzie p³aci³ odsetki karne w wysokoœci 20% rocznie,
   • Jako opóŸnion¹ uznajemy ka¿d¹ p³atnoœÌ, jeœli nie dotar³a do NPI w pierwszym tygodniu po dacie jej wymagalnoœci.
   • P³atnoœÌ odsetek za zw³okê up³ywa w terminie 7 dni od daty otrzymania noty informuj¹cej o naliczeniu odsetek. W przypadku niezap³acenia w terminie, odsetki powiêkszaj¹ kwotê nale¿n¹ i bêd¹ stanowi³y podstawê odsetek z³o¿onych, obliczonych wed³ug zasad okreœlonych powy¿ej.
 • W³asnoœÌ towaru:
  • Dostarczony towar pozostaje w³asnoœci¹ NPI, nie mo¿e byÌ przedmiotem zastawu, ani ¿adnego obci¹¿enia, a¿ do chwili otrzymania przez NPI ca³kowitej zap³aty.
 • Zastrze¿enie w³asnoœci:
  • Wszystkie dostawy objête s¹ zastrze¿eniem w³asnoœci.
  • Tytu³ w³asnoœci do produktów nie zostanie przeniesiony na kupuj¹cego tak d³ugo, jak nie zostan¹ spe³nione wszelkie zobowi¹zania wynikaj¹ce
   lub bêd¹ce w zwi¹zku ze wszystkimi, tak¿e póŸniejszymi dostawami od NPI, lub jej przedstawicieli handlowych.
  • Produkt NPI musi byÌ sprzedany tylko w ramach dzia³alnoœci gospodarczej. Wszelkie roszczenia ostatecznego nabywcy wynikaj¹ce z odsprzeda¿y bêd¹ scedowane na NPI. Kupuj¹cy ma prawo odbieraÌ d³ugi wynikaj¹ce z odsprzeda¿y. Na ¿¹danie musi on podaÌ nazwê ostatecznego nabywcy
   i zawiadomiÌ o przekazaniu.
  • W przypadku zakoùczenia produkcji, która nadal jest przedmiotem zastrze¿enia w³asnoœci, NPI nabywa wspó³w³asnoœÌ nowych produktów.
 • Roszczenia wzajemne:
  • Kupuj¹cy akceptuje, ¿e NPI, oraz jej przedstawiciele handlowi mog¹ potr¹caÌ w³asne roszczenia w stosunku do roszczeù kupuj¹cego. Jeœli udzia³ kupuj¹cego w innej firmie lub udzia³ innej firmy w firmie kupuj¹cego wynosi lub przewy¿sza 50%, bêdzie równie¿ mo¿liwe rozliczenie roszczenia w stosunku do tych firm.
  • Rezygnacja z zamówienia przez Klienta jest mo¿liwa jedynie w terminie podanym w pkt. 8 potwierdzenia zamówienia. Przy póŸniejszej rezygnacji
   z zamówienia przez Klienta, NPI zastrzega sobie prawo naliczenia kosztów rezygnacji w wysokoœci do 50 % wartoœci nieodebranego towaru.
 • Gwarancje:
  • NPI udziela kupuj¹cemu gwarancjê na produkty przez siebie sprzedawane na okres 12 miesiêcy od daty ich uruchomienia, jednak nie d³u¿ej ni¿
   18 miesiêcy od daty wysy³ki towaru. D³u¿sze gwarancje s¹ dopuszczalne na podstawie osobnego potwierdzenia.
  • NPI naprawi lub wymieni bezp³atnie, wg swojego uznania, te czêœci, które na podstawie badania przeprowadzonego przez NPI zosta³y uznane
   za wadliwe z powodu nieprawid³owej konstrukcji, projektu i / lub innych wadliwych materia³ów. Koszty zwi¹zane z demonta¿em i ponownym monta¿em
   nie bêd¹ ponoszone przez NPI.
  • Oferowane wykonania materia³owe bazuj¹ na najlepszych doœwiadczeniach producentów tych urz¹dzeù, nie udzielaj¹ oni (jak i NPI) gwarancji
   na odpornoœÌ chemiczn¹. Zamówienie armatury przez klienta jest zgod¹ na zaoferowane wykonanie materia³owe.
  • Jeœli w okresie gwarancji wyst¹pi¹ wady, produkty powinny byÌ przes³ane do NPI, po op³aceniu kosztu wysy³ki oraz ubezpieczenia przez stronê wysy³aj¹c¹. Opis wady, która by³a powodem zwrotu produktu winien byÌ do³¹czony do przesy³ki z produktem. Zwrócone produkty winny byÌ wolne
   od zbêdnego wyposa¿enia. Naprawione lub wymienione produkty zostan¹ zwrócone kupuj¹cemu, a koszt wysy³ki (na terenie RP) op³aci NPI ¯adne inne zobowi¹zania nie bêd¹ uznane.
  • Naprawy bezp³atne bêd¹ wykonywane tylko wtedy, jeœli przestrzegane bêd¹ warunki p³atnoœci, a przestan¹ byÌ wykonywane jeœli produkt zostanie naprawiony lub zmieniony bez zgody NPI lub u¿ywany do celów, do których nie jest przeznaczony, zainstalowany i u¿ywany sprzecznie
   z instrukcjami wydanymi przez NPI.
  • Gwarancja nie ma zastosowania, gdy uszkodzenie zosta³o spowodowane przez:
   • niew³aœciw¹ obs³ugê urz¹dzenia przez pracowników odbiorcy.
   • modyfikacjê lub zmianê w³asnoœci urz¹dzenia bez uprzedniej pisemnej zgody dostawcy.
   • niezgodn¹ z instrukcj¹ obs³ugê instalacji, monta¿ lub u¿ycie urz¹dzeù
   • wypadek losowy
 • Roszczenia:
  • Wszelkie roszczenia lub reklamacje dotycz¹ce wad lub / i opóŸnienia w dostawie produktów winny byÌ niezw³ocznie przekazywane NPI
   przez kupuj¹cego w formie pisemnej.
 • OdpowiedzialnoœÌ za wady:
  • Wy³¹cza siê odpowiedzialnoœÌ z tytu³u rêkojmi, za wyj¹tkiem indywidualnych konsumentów dla których bêdzie udzielana rêkojmia na takich samych zasadach jak gwarancja. W takich wypadkach NPI zgadza siê na nieodp³atne wykonanie napraw lub zmianê produktu na wolny od wad.
 • Odszkodowania:
  • NPI - poza odpowiedzialnoœci¹ w ramach gwarancji - nie bêdzie odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody powsta³e z przyczyn zwi¹zanych
   z nabytymi produktami lub z ewentualnymi opóŸnieniami w ich dostawie poza ka¿dorazowo ustalanymi karami umownymi.
 • Nieporozumienia i spory
  • Nieporozumienia i spory powsta³e pomiêdzy stronami tej umowy bêd¹ rozstrzygane zgodnie z polskim prawem.
  • NPI zastrzega sobie prawo podjêcia decyzji, czy powsta³e miêdzy stronami spory b¹dŸ nieporozumienia powinny podlegaÌ arbitra¿owi,
   czy te¿ winny byÌ rozstrzygniête w drodze postêpowania prawnego. Jeœli NPI zdecyduje, ¿e spory lub nieporozumienia powinny podlega arbitra¿owi, strony uzgadniaj¹, ¿e wyrok zostanie wydany przez s¹d arbitra¿owy powo³any zgodnie z Zasadami Pojednania i Arbitra¿u Miêdzynarodowej Izby Handlu.
  • Postêpowanie arbitra¿owe winno mieÌ miejsce we Wroc³awiu
  • Jeœli spory powinny zostaÌ rozstrzygniête w drodze postêpowania prawnego, w³aœciwym s¹dem w ka¿dej sprawie bêdzie s¹d w³aœciwy
   dla siedziby NPI, o ile przepisy prawa bezwarunkowo nie stanowi¹ inaczej.
 • Postanowienia koùcowe
  • Jeœli którykolwiek z punktów niniejszych "Warunków sprzeda¿y i dostaw firmy NPI" bêdzie ca³kowicie lub czêœciowo niewa¿ny, nie wp³ynie to na wa¿noœÌ pozosta³ych punktów lub pozosta³ych fragmentów odnoœnych punktów.
  • W sprawach nieuregulowanych w "Warunkach sprzeda¿y i dostaw firmy NPI", zastosowanie maj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • Stan na luty 2012r.